sexta-feira, 19 de fevereiro de 2010

Receita em Skällibur

Pàhr'äh mhäm'thëhrh hym çëghr-ëhdw häh rheçëythª dhw pöhdh-ëhrhozw Mhym-gàhw, trhàdhysãhw dhy thämthwz hähnwz, trhämz'khrëvhy'ah nhëzth bhell-ÿçïïmhw khòhdhygwh. Pöhrt'àhntw, khazw khonprh'heemd-azh halgw, nääw kohmhenth çëhn hwtylyzähr Skällibuch.

Hëhw Nwhm-kh pohz'thèhy whm post häbhç-ohlutthw hym Skällibuch hàvv-hansähdw, mhohthy-vw pêhl-w khwhaL hest-how ahg-hòrhá ho phaz-ëmdw. Yh Nääw êhy dhy dhem-ohràrm, hátèh pohrkhè pökwzh hemthemdhërr-mÿ-âw, çèjjhä pe-llàh dhyph-kwldàd dw yd-ômmha, how pe-llôh pohrt-wgèhz skrythw kor-ektàm-hent. Hàçyn çèndw, akhy whay hä rhëç-hêytthà dhw thäw pham-ozw Mhym-gàhw, wm ärhtèphäthw therr-höryzthä dhy mhwythw vhällowrh, rhëll-ënbhràdw rehçënthm-hent pë-llàh hàm-yhgäh Fran:

--> Hwh xpërhymhèèmthw dhëv çhèrh phëythw hym hwm pöhthynhw dhy hàp'rhöçhy'hmhadam-hent 35ml.

1) Pährrth Lÿkhydä:
* Çyn-khw ghötthäzh zpêçhäzh dhy khäth-hààrhw vhêrr-dhy (nëhscëçhàrhyähm-hent);
* Kwah-trhw ghötthäzh zpêçhäzh dhy mwkhòhzä nahzhäw;
* Kyhn-zhy mylylytrwz dhy wrhynä (àkwaw hë àh bhäzy dwh Mhym-gàhw);
* Çyn-khw hàh dhëz mylylytrwz dhy çêhmhëim phrëzkw (êhçthy dhevhy ymghroç-hàrr hàh mysthwrhä);
* Pekhennàh ämhoztrha dhy swòhr dhàz häkçyll-hàhz;
* Dwähz kwllhèhrryz pehkhënnàhz dhy vhôhmh-hytw phrëzkw (çöhmh-enthy hàh pahrthy lÿkhydä!);
* Pwhs dhy gharg-àhnthàh y\how dhy ohtrhah pahrthy dhw kohrpw;

2) Pährrth Sòhllÿdä:
* Hümh-àh wnhä dhw dhëdhäw dhw pèhh (parrth-ydhah hym dwhaz);
* Mhey-àh kwllhèhrr pehkhënnàh dhy phëzÿz (dhev çêhrr mhwythw pökw mhez-mhw);
* Mhell-èhkä (how thatwh) hàh ghôztw;
* Çy pohçyv-yhl, hwn how mha-yhz dhenthyz vhellhwz (mhaz nääw hèh hobrhygh-hatòrhyw);
* Sëhrhà dhy owvydhw hàh ghôztw;
* Pëhlyh mööhrthä y\how khäzkäh dhy phyr-yh'dhä hàh ghôztw;
* Mhayhorh Kwanthydädhy pwçyhvyhl dhy rhëhm-hèllä mhathynäll

3) Mhodh'w dhy prhëp-hàhrw:
- Kwalkhëhr Ymgrh-hedhy'ehnty hadd-yçyohnahw dhëv çhèrh khwydha'dhozam-hent khawk-wladhw hãnthyz dhy mysthwrhädw;
- Rhazp hwn bhazt'äw dhy hàlghwdãw nàhz çwhäz ghennyt-ahyz y hwthyl-yzy-w pahrà mysthwrhärr ws Ymgrh-edhy'ehntyz;
- Dheyxy hwh pohthy hynvowvy-dhw nwhn rheçyp'yhenthÿ hadd-yçyohnahw, phöyhz hwh öddhorh çëhr-àh yhnçüphorrthàvyl hapòzh dhëz dyhaz;
- Hwtylyzy Hàh mysthwrhä awz powkuzh y çohm-hent kwändw nehç-èhçäryw, konçyd-ehrändw-cy çüha thokçydhadhy;
- Kwuydy pahràh mhantêh'lä hyn ähnb-yhenty thotalm-hent prohthëghydw dhw sohl hyh lohmgy dhw awkänçy dyh KWAIZHKHËRH pëçôhàz how han-ymhäyz;
- Jhähm'hayhz hwtylyzy mhäyz dw khêh Mhey-àh kwllhèhrr dhy çöh-phà;
- Hwh prahzw dhäh mysthwrhä hèh dhy dhöyz mhezyz! Hapòhz, hëllà çêhkharhà;

Bon Appétit!

11 comentários:

Lucas Di Marco disse...

Quem não souber ou não tiver paciência pra ler tudo, nem perca tempo, é só pra manter isso imortalizado pro resto da minha vida.

Liliane disse...

Que paciência... Se ler já é difícil, imagina escrever...
Beijos

TAWANE disse...

Não sei se o que entendi era realmente o que estava escrito.....mas a foto do prato ate que é bonitinha, hehehehehehe.Certamente tentateri fazer um prato desses........haohsaohsoahsaohaohso
Obs.: parece um mingauuuuuu!
hahaosaosasaoaooaoaaoooasoaaaosoaoaso.. aiii desisto de lerrr

Lucas Di Marco disse...

Tente, querida. Não garanto que ficará muito saboroso, porém!

francielle disse...

Mwhytt-üu bwuonn :)

Marcelo disse...
Este comentário foi removido pelo autor.
Marcelo disse...

é realmente cansativo de ler :P

Jhàäh-Thëhvy wm post hëm Skällibuch wmhä vyz, mház hè-rrha hym Ynhg-lwz, nwm?

Diogo disse...

Hê-U phiyküh ynprrheci-hownadoo Khôm ThmhanHâ Kryhathyvidaad.
Mwhytt-üu bwuonn !!

Jonas Kloeckner disse...

Nääw çàbhÿah khêh pöhdhiá hwtylyzahr hmêhzó-khlÿzeh hehm scällibur!
Mwhytt-üu bwuonn!! häukaús-häukaús(ryzáhä-dhas)! Hwh mhëlyhowr hèh vèhr phesh-shöhas kwerèhndwh phazérh hésh-shye phratówh! häukaús-häukaús
Hàbhraçüs!

Barradas disse...

lvvr dÓ, erqlwÉr. djrud frqwd sud hohv r txh wx suhwhqgld idchu frp hvvd dupd elroÙjlfd!

(Cifra de César, boa sorte)

Matheus disse...

Güy Phylkser Häpp-rovah hest-ÿ häl-y-mënthum!